image.png


  

本公司提供高结晶性,高纯度的几类经典金属有机骨架材料(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料,以及文献报道中新型MOF材料的定制合成。
联系我们


  了解更多详情请至电

                 夏先生

158 3834 9279


给我们留言

20180401171114.png